Podnikať či nepodnikať? To je otázka! Hoci miera nezamestnanosti každým rokom klesá, ľudia hľadajú alternatívy, ako sa vymaniť spod stereotypného pracovného kolobehu a postaviť sa na vlastné nohy. Rozhodnutiu o začatí podnikania by mala predchádzať dôkladná príprava, a to nielen v zmysle vypracovania podnikateľského plánu, ale predovšetkým vo forme analýzy trhu. Existuje aj u nás typ podnikateľskej činnosti, ktorý má perspektívu dlhodobej prosperity? V nasledujúcom vyhodnotení nášho prieskumu sme sa pozreli na podnikateľské odvetvia, ktoré sú podľa respondentov vhodné pre novovznikajúce firmy na slovenskom trhu.

Ktoré z podnikateľských odvetví sú vhodné pre nový biznis?

Nie je možné jednoznačne určiť, ktorý segment je a ktorý, naopak, nie je vhodný pre začínajúci biznis. Existujú však odvetvia, ktoré sú istým spôsobom rizikovejšie, a to najmä pre sťažené sprievodné podmienky. Prieskum ukázal, že 26,9 % respondentov preferuje na začatie nového biznisu podobu online predaja (e-shopu), odborne nazývaného aj e-commerce. Druhou najčastejšou odpoveďou, na ktorej sa zhodlo 18,9 % respondentov, je odvetvie stavebníctva. Tretím najpreferovanejším odvetvím je gastronómia v počte 15,9 % opýtaných. Naproti tomu odvetviami s nižším percentuálnym hodnotením sú práve financie (12,9 % respondentov) a cestovný ruch (12,4 % respondentov). Ostatné odvetvia ako oprava strojov a zariadení, autodoprava, strojárstvo či IT sektor sa v prieskume preukázali ako najmenej atraktívne z pohľadu štartovacej úrovne podnikateľskej činnosti.

Faktory ovplyvňujúce úspešnosť podnikania

Skôr než sa pustíte do podnikania, mali by ste poznať riziká, ktoré s ním nevyhnutne súvisia. V prieskume sa ukázalo, že 30,3 % respondentov považuje za najväčší deficit nedostatočne vypracovaný podnikateľský plán. Práve plánovanie pomáha predostrieť pozitíva a súčasne aj negatíva, ktoré môžu sprevádzať ten-ktorý druh podnikateľského odvetvia. Až 22,4 % respondentov považuje za predpoklad neprosperujúceho podnikania kvalitu poskytovaných služieb a produktov. Spätná väzba od klientov je alfou a omegou každého biznisu a primárne toho začínajúceho. Dojem, ktorý v klientoch zanecháte, sa s vami bude niesť ako chodiaca ozvena. Až 20,9 % respondentov zhodnotilo, že aj slabá znalosť segmentu je jedným z faktorov, ktorý ovplyvní prosperitu a fungovanie podnikania. Práve tu je dôležité dôkladné zmapovanie trhu a konkurencie daného sektora. Nedostatok finančných prostriedkov považuje 17,9 % opýtaných za jeden z vplyvných činiteľov. Financie sú rozhodne významným aspektom, no aj tu si viete pomôcť grantmi a dotáciami, ktoré poskytujú štátne inštitúcie, ale aj súkromné spoločnosti. Spolu 8,5 % respondentov považuje za sťažujúci faktor podnikania práve zákony a iné regulácie, ktoré z nich vyplývajú. Byrokracia a predpisy sú Damoklovým mečom všetkých procesov podliehajúcich zákonom. Máte možnosť ich prijať a popasovať sa s nimi alebo sa jednoducho s podnikaním definitívne rozlúčiť. Aj napriek tomu, že papierovačky sú zdĺhavou a zároveň otravnou záležitosťou, myslite na ne. Vďaka nim si totiž môžete ušetriť množstvo problémov, nervov a predovšetkým financií.

Existujú alternatívy

Mnohí z vás to možno (ne)tušia, no pre začínajúcich podnikateľov existujú finančné benefity, ktoré im cestu do cieľa môžu uľahčiť. Hoci tomu predchádza intenzívne úsilie a investovaný čas, môže to vašim začiatkom výrazne prilepšiť. Granty a štátne dotácie vám síce nepokryjú všetky náklady spojené s podnikaním, ale minimálne môžu byť nápomocné pri štarte, keď ste odkázaní len na vlastné prostriedky. Nenechajte nápady zapadať prachom, investujte čas do vlastnej kreativity a využite alternatívy, ktoré sa vám môžu (doslova) vyplatiť.

Na čo teda myslieť?

  • Prieskum trhu a konkurencie
  • Dôkladne vypracovaný podnikateľský plán
  • Inovatívny prístup a pridaná hodnota podnikania
  • Zabezpečenie všetkých procesov súvisiacich so zákonom
  • A to najdôležitejšie – TRPEZLIVOSŤ, pretože tú budete potrebovať pri všetkých vyššie spomínaných krokoch a, samozrejme, aj po nich.

Prieskumu sa zúčastnilo 201 respondentov, z ktorých 56,7 % tvorili ženy a 43,3 % muži. Najväčšie zastúpenie z hľadiska vzdelania predstavovali ľudia so stredoškolským vzdelaním s maturitou v počte 45,3 %. Nasledovali ľudia s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa v počte 38,3 % a ľudia s vysokoškolským vzdelaním I. stupňa v počte 9 %.

Zúčastneným respondentom ďakujeme za vyplnenie dotazníka a investovaný čas.

.