V rámci nášho projektu sa snažíme pravidelne prinášať inšpirácie a užitočné tipy pre všetkých podnikateľov, ktorí nechcú zaspať na vavrínoch, ale chcú neustále rásť a napredovať. Tentokrát sme sa infiltrovali medzi podnikateľov – čitateľov nášho portálu, sofistikovanejšie povedané, zrealizovali sme prieskum na vzorke 134 respondentov – aktívnych podnikateľov, aby sme priniesli pohľad na vec priamo zvnútra. A čo sme zistili?

Podnikateľ alebo podnikateľka?

V realizovanom prieskume podnikaniu vládne ženské pohlavie (v pomere 68:66, a aj čo sa týka otázky budúcnosti, v blízkej dobe plánuje s vlastným biznisom začať viac dám než pánov). Samozrejme, treba povedať, že išlo o prieskum pre potreby nášho portálu, takže zovšeobecnenie na celú populáciu Slovenska nie je úplne namieste kvôli klasifikovaným postupom metodikov.

Krátkeho prieskumu sa zúčastnilo celkovo 206 respondentov, z toho 134 je aktívnych podnikateľov, 16 sa chystá v blízkej dobe začať so svojim podnikaním a zvyšných 56 respondentov nepodniká a podnikateľskú aktivitu ani nezvažuje.

Je náročné začať podnikať? A pre koho viac?

Asi nie je prekvapením, že tri štvrtina oslovených podnikateľov spomína na svoje začiatky ako na poriadne krušné, turbulentné a neľahké obdobie, a to hlavne páni. Takže nielenže podniká viac žien, ale slovenské podnikateľky sú i odolnejšie a obrnenejšie voči stresu plynúcemu zo štartu. Najväčšiu prekážku vidia muži a aj ženy v neistote a v zabezpečení vstupného kapitálu. Trojku večných strašiakov každého začínajúceho podnikateľa uzatvára náročná legislatíva a byrokracia.

podnikatelia-prieskum-slovensko
Odpovede na otázku, či sa respondentom zdali začiatky podnikania náročné.
prieskum-podnikatelia-slovensko
Dôvody, ktoré respondenti uvádzajú ako najnáročnejšie pri začiatku podnikania.

A čo ciele? Dávajú si ich slovenskí podnikatelia?

V úvode každej dobrej publikácie o riadení podniku narazíte na definície pojmov cieľ, vízia a poslanie, ktoré si je z hľadiska strategického manažmentu dôležité vymedziť. A hoci tento krok literatúra odporúča, robia tak aj naši opýtaní? Áno, no nie všetci. Oslovené podnikateľky si podľa výsledkov prieskumu na začiatku biznisu  zadefinovali ciele, a to až 74 % opýtaných, vízie a poslanie dokonca až 77 % opýtaných.

U mužov je to o niečo slabšie, z opýtaných si stanovilo ciele 65 % mužov, pri víziách a poslaní ešte menej, len 44 % podnikateľov. Dôvod môžeme len predpokladať, no pravdepodobne ide o nejasnosť či neznalosť rozdielu a najmä o neuvedomenie si dôležitosti tejto etapy plánovania.

Zo všetkých respondentov, ktorí si stanovili ciele, je 86 % spokojných s ich plnením, no priznávajú, že si to vyžaduje veľa úsilia, a hoci s podnikaním neplánujú skončiť, len zanedbateľná časť ašpiruje na expandovanie na zahraničný trh (najčastejšie na trhy krajín V4, Anglicka a Nemecka).

prieskum-podnikatelia-slovensko
Ako respondenti hodnotili plnenie ich vopred stanovených podnikateľských cieľov.

Na záver vďaka bádaniu priamo v slovenskej podnikateľskej divočine môžeme popísať profil najčastejšieho druhu „podnikateľky Slovenky“ – vek nad 41 rokov, podnikanie v oblasti finančníctva, ekonomiky a administratívy, bez spoločníka, už viac ako 10 rokov, výskyt najmä v Bratislavskom kraji. V tieni skúmaného dominantného druhu žije „podnikateľ Slovák“, najčastejší výskyt pozorujeme v Košickom kraji, vek jedinca 26 až 30 rokov, podniká bez spoločníka, už viac ako 10 rokov a to najmä v oblasti IT a elektrotechniky.

Zaujímajú vás kompletné výsledky? Prihláste sa na odber našich newsletterov. V najbližšom vydaní newslettera vám ho zašleme. Odoberatelia nášho newslettera majú možnosť čítať bonusové materiály na stiahnutie.

.