Malé a stredné podniky často zabúdajú do firemných procesov implementovať nástroje, ktoré by včasne odhaľovali možné príčiny problémov. Mylne sa domnievajú, že je postačujúce, ak je v podniku nasadený len nástroj kontroly. Ak sa manažment nesnaží už počas procesu odhaľovať príčiny vzniku možných problémov, je celkom reálne, že sa im to vráti vo forme už vzniknutého problému.

Efektívna cesta, ako predísť krízovým situáciám v budúcnosti, je zaviesť v podniku fungujúci controlling, ktorý môže pomôcť nielen identifikovať možné nástrahy, ale aj včasne nasadiť účinné opatrenia na ich zamedzenie v budúcnosti. Ušetrí tak nielen čas, ale aj nemalé finančné prostriedky, ktoré nemusí podnik vynakladať na riešenie takýchto problémov.

Controlling nie je kontrola

Názov oboch nástrojov môže ponúkať mylnú predstavu, že ide o rovnaké systémy riadenia v manažmente. Opak je však pravdou. Implementovaný systém kontroly sa zameriava na výsledky s orientáciou na minulosť. Neskúma do hĺbky jednotlivé kroky procesov a ich priebeh, ale orientuje sa len na dosiahnutý výsledok a kontrolu stanovených postupov. Zameriava sa na odhaľovanie chýb a hľadá vinníkov. V kontrolnom procese sú stanovené opatrenia, ktoré navrhujú spôsoby, ako sa dajú chyby odstrániť, alebo priamo postihujú chybné rozhodnutia. Navrhnuté preventívne opatrenia sa aplikujú v procesoch riadenia len pred alebo po ukončení zákazky. Nezefektívňujú procesy počas ich životnosti a nesledujú dosahované ciele v čase.

graf tabulka report rozpocet ruky ukazuje vyhodnotenie kontrola controlling budget

zdroj: http://www.corporateserve.com

Na druhej strane controlling, ktorý je úspešne implementovaný do firmy, môže pomôcť odhaliť odchýlky už priamo počas procesu riadenia zákazky. Hlavnou úlohou controllingu je vykonávať dohľad počas dosahovania stanovených výsledkov a priamo identifikovať odchýlky, ktoré počas neho vznikajú. Na základe toho môžu vzniknúť odporúčané usmernenia, ktoré je nutné aplikovať, aby bol dosiahnutý cieľ očakávaný vedením podniku. Controlling sa zameriava najmä na budúcnosť v podniku a snaží sa pomocou prognóz identifikovať vývoj dosahovaných výsledkov v čase. Jeho úlohou nie je trestať vinníkov, ale pomôcť vopred varovať a poukázať na cestu, ako sa tomu vyhnúť.

Čo je vlastne controlling

Pojem controlling v doslovnom preklade znamená usmerňovanie, regulovanie. Avšak pod týmto pojmom sa skrýva oveľa viac. Správne nasadený controlling v podniku má vytvoriť efektívny systém riadenia a koordinácie aktivít orientovaných na dosahovanie stanovených výsledkov. Správne fungujúci controlling v podniku má pomocou nasadených nástrojov včas identifikovať možné hrozby alebo vplyvy, ktoré by v budúcnosti mohli zamedzovať podniku dosahovať stanovené ciele.

Controlling by mal dokázať predísť najmä poklesu očakávaného zisku, prehlbovaniu straty, výrazným problémom s predajom, hroziacej platobnej neschopnosti firmy a predovšetkým nespokojnosti vedenia podniku. Systém by mal vedieť odhaliť a priamo poukázať na nepotrebné činnosti v podniku, neefektívne hospodárenie a dokázať stanoviť ich hodnotové vyjadrenie. Všetky kroky by teda mali smerovať k progresívnejšiemu fungovaniu a spokojnosti nielen vedenia, ale aj zákazníkov.

Najdôležitejšiu úlohu, ktorú controlling plní, je proces plánovania na rôznych úrovniach podniku. Pomocou správne zvolených metód výpočtov v procese plánovania môže byť podnik schopný predvídať vývoj stavu v budúcnosti. Na základe toho bude vedieť nielen predpokladať dosiahnuté ciele, ale aj zvoliť si reálne dosiahnuteľné výsledky za určité obdobie.

Nemenej dôležitú úlohu zastáva proces riadenia, v ktorom je nutné vedieť zabezpečiť správny tok získaných informácií. Tie by sa mali včas dostať do správnych rúk, najmä manažmentu, ktorý sa spolupodieľa na dosahovaní stanovených cieľov v podniku. Získané informácie tak môžu zjednodušiť proces rozhodovania sa v dôležitých otázkach.

Posledný krok vo fázach controllingu predstavuje proces samotnej kontroly výsledkov, ktorá však spočíva v porovnávaní plánu so skutočnosťou. Na základe uskutočnených porovnaní sa zostaví hodnoverná analýza, vďaka ktorej bude možné odporučiť potrebné opatrenia do budúcnosti.  

Plánujte strategicky a zároveň operatívne

Správny manažér má mať predstavu nielen o tom, v akej kondícií sa nachádza zdravie podniku v aktuálnom období, ale má vedieť aj odhadnúť a predpokladať stav podniku minimálne na 5 rokov dopredu. Z tohto dôvodu je nutné implementovať controlling na operatívnej, ale aj strategickej úrovni.

Strategický controlling sa pozerá na podnik z globálneho hľadiska, pričom hodnotí činnosti komplexne a preferuje dlhodobý horizont plánovania a hodnotenia dosiahnutých výsledkov. Ako už bolo spomenuté, aby bol zabezpečený komplexný pohľad na výsledky, je potrebné mať v procese aj operatívny controlling. Ten sa zameriava na parciálne činnosti a hodnotí konkrétne uskutočňované aktivity, pričom sa plánuje len v krátkodobom horizonte.

nova stara cesta sipky ukazuju smer

zdroj: https://www.tlnt.com/

Strategický controlling je primárne orientovaný na budúcnosť. Jeho hlavnou úlohou je vedieť včas identifikovať nielen riziká, ale aj možné príležitosti na trhu. Odvíja sa najmä od podnikovej stratégie a vízie. Sleduje dlhodobo nastavené ciele a vznikajúce odchýlky počas ich plnenia. V rámci jednotlivých fáz a úloh controllingu sa sledujú najmä strategické veličiny, ako je napríklad technológia, výrobky, trhy, investície alebo výskum a vývoj.

Výsledkom správnych procesov má byť formulácia dlhodobých reálne dosiahnuteľných cieľov, pričom sa v slede času skúmajú dosiahnuté a plánované veličiny. Primárne má vedieť ponúknuť súbor informácií o potrebných opatreniach vedeniu spoločnosti, aby sa stihli eliminovať prípadné odchýlky.

Rozlišovacie znaky Strategický controlling Operatívny controlling
Časový horizont otvorený konkrétny
Determinanty vonkajšie – vízia, menová a fiškálna politika, vývoj demografie, preferencií spotrebiteľa atď. vnútorné – náklady, výnosy, príjmy, výdaje, zásoby, produkcia atď.
Okolie relevantné vonkajšie vnútorné podnikové
Tlak termínov malý až žiadny bezprostredný, striktne daný
Manažment vrcholový alebo vedenie stredný alebo líniový
Obsah cieľov existencia podniku zisk a cash flow

Operatívny controlling sa zameriava najmä na súčasnosť. Jeho hlavnou úlohou je zabezpečiť bezproblémový chod podniku a dosiahnuť stanovené hodnoty ekonomických ukazovateľov implementovaním finančného a nákladového controllingu. Úspešný výsledok funkčného operatívneho controllingu je dosiahnutý očakávaný zisk spoločnosti. K tomuto cieľu sa snaží dostať najmä pomocou analyzovania a následne hodnotenia rozdielov v ekonomických veličinách, ako je napríklad likvidita, výnosnosť, príjmy, výdavky, doba obratu zásob a podobne.

graf na tabuli peniaze vysledky report investovanie

zdroj: https://www.beiersdorf.com

Riadenie finančnej a kapitálovej štruktúry podniku zabezpečuje finančný controlling. Hlavným nástrojom je finančná analýza, ktorá vychádza z informácií vnútropodnikového účtovníctva, ekonomických štatistík a mnohých iných možných zdrojov ponúkajúcich pohľad na finančné zdravie podniku. Finančná analýza zabezpečuje vedeniu prístup k informáciám k zhodnotenej minulosti, analyzovanej súčasnosti a predpokladanej budúcnosti. Podáva tak komplexnú správu o celkovom hospodárení a finančnom stave podniku.

Náklady a controlling k sebe patria

Nákladový controlling sa zameriava na riadenie nákladov podniku, pričom prirodzene ovplyvňuje aj výšku výnosov. Hlavné ťažisko ekonomického riadenia predstavujú náklady, ktoré zo všetkých zložiek v najväčšej miere ovplyvňujú výšku dosahovaného zisku. Najmä z tohto dôvodu je veľmi dôležité mať detailný prehľad o štruktúre nákladov podľa miesta a príčin vzniku. Jednou z úloh nákladového controllingu je zdokonalenie nákladového a kalkulačného systému podniku, aby sa generované náklady dali vopred identifikovať, prípadne podľa potreby eliminovať.

graf tabulky rozpocet kalkulacka budget report kontrola controlling

zdroj: http://www.corporateserve.com

Efektívny controlling pomáha podnikom nielen eliminovať náklady na správnu úroveň, ale sleduje aj mnoho iných dôležitých ukazovateľov, ktoré priamo vypovedajú o finančnom zdraví podniku. Samotná finančná hodnota dosiahnutá pri jednotlivých ekonomických ukazovateľoch neposkytuje dostatočnú výpoveď o stave podniku. Preto je potrebné sledovať tieto ekonomické veličiny v ich absolútnej hodnote, na základe ktorej je možné porovnávať dosahované hodnoty za rôzne obdobia.

Nárast tržieb nemusí vždy so sebou priniesť jednoznačný úspech. Je potrebné skúmať jednotlivé veličiny a ich vzájomné vzťahy, čiže ako na seba pôsobia počas procesov. Pokiaľ pravidelne sledujete a prehodnocujete úroveň dosahovaných nákladov, môžete zaznamenať nárast zisku aj v čase poklesu tržieb.

Finančný smer podniku je určený predovšetkým nákladmi. A práve tie musí mať podnik pod drobnohľadom, aby dokázal naplniť požadované ciele. Pojem controlling by nemal byť len ďalšou úspešne zvládnutou poučkou. Tento nástroj si zaslúži byť zavedený do praxe.                                            

Ilustračný obrázok: http://www.rmmagazine.com

 

.